S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Povolit vše" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Nastavení cookies

Katalog produktů

Naši partneři:

TRX Baterie

KONTAKTY

DOMOTOP s.r.o.
Provazníkova 1231/7
613 00 Brno - Černá Pole
tel: +420 777 666 757.
info(a)domotop.cz
C 79016 vedená u Krajského soudu v Brně

NOVINKY

arr3Osobní odběrMožnost osobního odběru na provozovně Brno, Provazníkova 1231/7 - pouze po předchozí telefonické...

ANKETA

Které čerpadla Vám více vyhovují?

Vzduch-voda 29% Země-voda 25% Voda-voda 24% Ventilační 22%

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) definují vztahy mezi společností DOMOTOP s.r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“) v oblasti prodeje zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.cerpadla-topeni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Před objednáním zboží je kupující povinen seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

I. Základní ustanovení

Prodávající

DOMOTOP s.r.o., se sídlem, Provazníkova 1231/7, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 01681095, je společností zapsanou v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79016.

Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (podnikající fyzická nebo právnická osoba).

Spotřebitel - Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatel - Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující odesláním nebo podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

II. Uzavření smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodejcem tím, že požadované zboží, službu vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník prodejce, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodejcem, za případné chyby při přenosu dat prodejce nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodejce neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email nebo telefonickým kontaktem na kupujícím zadaný telefon.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodejci kupní cenu.

Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodejce kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Prodejce splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodejce věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodejce odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Prodejce odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodejce věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodejce věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodejce způsobil porušením své povinnosti

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodejce umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodejce škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Pokud kupující požaduje dodávku včetně montáže, nejprve po domluvě s kupujícím navštíví místo instalace zástupce prodávajícího a na místě posoudí možnost instalace. Po dojednání podrobností je kupujícímu zaslána Smlouva o dílo, která nahrazuje tyto Obchodní podmínky a specifikuje vztah mezi kupujícím a prodávajícím a stanoví dodací a platební podmínky. Elektronická objednávka slouží jako podklad Smlouvy o dílo. V případě, že instalace není technicky možná, prodej a montáž se neuskuteční a smluvní vztah zaniká.

III. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VI. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

V. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

VI. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje za dodané zboží vystavit fakturu, obsahující všechny náležitosti účetního dokladu. Do 48 hodin (v pracovní dny) po přijetí elektronické objednávky prodávající připraví k expedici zboží, které je skladem. Zboží, které skladem není, připraví ve lhůtě odpovídající dodacím podmínkám dodavatele. Jestliže kupující zvolil platbu bankovním převodem, je zboží expedováno po přijetí požadované částky na účet prodávajícího (je-li zboží skladem; jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky). Jestliže má vybrané zboží vzhledem ke své exkluzivitě delší dodací lhůtu, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat.

Kupující si v elektronické objednávce sám zvolí způsob dodání zboží:

 • osobní odběr zboží
 • doručení zboží Českou poštou
 • doručení zboží přepravní službou
 • jiný způsob (dle domluvy mezi kupujícím a prodávajícím, např. expresní služba)

Místem pro dodání zboží je doručovací adresa (nelze mimo ČR), uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Bude-li uvedena doručovací adresa mimo ČR, bude objednávka stornována.

Osobní odběr zboží
Objednané zboží může kupující vyzvednout osobně po sjednané domluvě (telefonicky, elektronicky) v pracovní době v místě dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Po předchozí domluvě je možná doba předání i mimo rámec pracovní doby.
Telefonické spojení: +420 608 720 720. Osobní odběr zboží kupujícím je podmíněn hotovostní platbou nebo potvrzením o přijetí požadované částky na účet prodávajícího.

Doručení zboží Českou poštou
Doručení zboží prostřednictvím České pošty obvykle trvá 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) a v souladu se standardními přepravními podmínkami. Jestliže kupující nebude v době dodání zboží zastižen na uvedené doručovací adrese, obdrží od České pošty oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce České pošty po dobu sedmi dnů). Jestliže si kupující zásilku v daném termínu nevyzvedne, vrací se zásilka zpět na adresu prodávajícího. Prodávající si za opětovné doručení účtuje poštovné ve stejné výši. Doručit zboží Českou poštou lze pouze u zásilek do 5 kg (nebo dle dohody).

Doručení zboží přepravní službou nebo smluvním přepravcem (PPL, DPD...)
Doručení zboží prostřednictvím přepravní služby (PPL, DPD...) obvykle trvá 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) a v souladu s příslušnými přepravními podmínkami. Jestliže kupující zvolí tento způsob přepravy, je povinen ve své objednávce uvést svůj telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce. Jestliže kupující nebude v době dodání zboží zastižen na uvedené doručovací adrese, obdrží od přepravní služby oznámení náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). Jestliže si nebude kupující zastižen ani v druhém termínu doručení zásilky, vrací se zásilka zpět na adresu prodávajícího. Prodávající si za opětovné doručení účtuje dopravné ve stejné výši. Kupující je povinen při přebírání zásilky v přítomnosti dopravce zboží zkontrolovat (počet balíků, neporušenost pásky s logem společnosti, případné poškození obalu) dle přiloženého přepravního listu. Jestliže je zásilka poškozená, reklamuje kupující tuto skutečnost přímo u dopravce. Dopravce s adresátem sepíše protokol o shledané závadě a zboží bude doručeno zpět odesílateli. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která je neúplná nebo poškozená. Jestliže kupující poškozenou zásilku od dopravce převezme, je povinen popsat rozsah poškození v předávacím protokolu dopravce. O neúplné nebo poškozené zásilce musí kupující neprodleně informovat prodávajícího telefonicky, nebo e-mailem na adrese info@domotop.cz. Stejně tak kupující prodávajícímu zašle škodní protokol sepsaný s dopravcem, a to neodkladně e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky umožňuje prodávajícímu prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VII. Platební podmínky

 • Platba v hotovosti při osobním odběru
 • platba bankovním převodem (doručení nebo osobní odběr po připsání částky na účet prodávajícího)
 • dobírka při doručení zboží (částku přebírá od kupujícího přepravce) – dobírku lze realizovat pouze u objednávek do částky 10.000,- Kč včetně DPH

Další náklady

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Sazebník doručení zboží

Způsob doručení

Přepravce

Cena

Dobírka

Osobní odběr

---

zdarma

---

Poštovné a balné do 5 kg

Česká pošta

150,-

200,-

Poštovné a balné nad 5 kg

PPL, DPD…

dle objemu a skutečné váhy zboží

+ 200,-

Objednávka nad 10 000 Kč

smluvní (dle váhy)

dle objemu a skutečné váhy zboží

nelze

Při objednání zboží v hodnotě více než 10.000,- Kč (včetně DPH) bude vystavena zálohová faktura. Balné (a jiné poplatky) je zdarma. Tento ceník platí pro celé území České republiky. Doprava do jiných zemí není možná.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od smlouvy doporučujeme uskutečnit písemnou formou.

Jestliže se kupující rozhodne ve stanovené lhůtě odstoupit od smlouvy, je nutné dodržet následující podmínky:

 • Zboží musí být doručeno zpět na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu
 • Zboží musí být nepoškozené, v originálním obalu, kompletní – včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Pokud bude vrácené zboží nekompletní nebo poškozené, kupní cena bude snížena o adekvátní část. Zboží zaslané prodávajícímu dobírkou nebude přijato. Kupujícímu se doporučuje zboží pojistit
 • Jestliže nebude dodržena některá z výše uvedených podmínek, má prodávající právo vrácené zboží odmítnout nebo podstatně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět

Od smlouvy nelze odstoupit, jestliže:

 • jde o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na kolísání finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího
 • zboží bylo upraveno dle specifického přání kupujícího
 • jde o spotřební a jiné zboží, kdy se užíváním spotřebovala část jeho hodnoty a zboží nelze vrátit do původního stavu před koupí

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Částka bude zaslána na bankovní účet, který si kupující musí zřídit. Jestliže kupující zboží nevrátí v původním stavu, nebo byla-li hodnota zboží již snížena (v důsledku částečného spotřebování nebo opotřebení zboží), může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Poštovné při vrácení zboží si hradí sám kupující.

IX. Reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a v souladu s právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat dle podmínek reklamačního řádu prodejce. Kupující má povinnost seznámit se s obchodními podmínkami i reklamačním řádem prodejce ještě před objednáním zboží. Kupující převzetím zboží souhlasí s reklamačním řádem prodávajícího. Společnost DOMOTOP s.r.o. vystaví ke každému zakoupenému produktu nákupní doklad, sloužící zároveň jako doklad o záruce. Jedná se o fakturu, která obsahuje všechny náležitosti účetního dokladu a další potřebné údaje pro případné uplatnění záruky – název zboží, datum, cenu, číslo objednávky.

Záruka

Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím, tzn. ode dne, uvedeného na nákupním dokladu. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodejce v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodejce může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

Záruční podmínky

Záruční podmínky zboží se řídí dle reklamačního řádu prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Kupující je povinen při přebírání zásilky v přítomnosti dopravce zboží zkontrolovat (počet balíků, neporušenost pásky s logem společnosti, případné poškození obalu) dle přiloženého přepravního listu. Jestliže je zásilka poškozená, reklamuje kupující tuto skutečnost přímo u dopravce. Dopravce s adresátem sepíše protokol o shledané závadě a zboží bude doručeno zpět odesílateli. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která je neúplná nebo poškozená. Jestliže kupující poškozenou zásilku od dopravce převezme, je povinen popsat rozsah poškození v předávacím protokolu dopravce. O neúplné nebo poškozené zásilce musí kupující neprodleně informovat prodávajícího telefonicky, nebo e-mailem na adrese info@domotop.cz. Stejně tak kupující prodávajícímu zašle škodní protokol sepsaný s dopravcem, a to neodkladně e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky umožňuje prodávajícímu prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Zboží k reklamaci se prodávajícímu zasílá prostřednictvím přepravní služby na adresu provozovny prodávajícího. Balík je nutné viditelně označit („REKLAMACE“). Reklamované zboží musí být včetně kompletního příslušenství. Je vhodné přiložit také kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefonní číslo). V případě neuvedení nezbytných náležitostí je znemožněna identifikace zboží i závady. Platnost záruky je doložena nákupním dokladem. Jestliže bylo zboží v minulosti již reklamováno, je nutné též doložit doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.


Záruka se nevztahuje na následující:

 • poškození zboží způsobené nevhodným, neopatrným nebo násilným zacházením
 • poškození zboží způsobené používáním v podmínkách jiných než určených výrobcem (nevyhovující teplota, prašnost, vlhkost)
 • poškození zboží způsobené nadměrnou zátěží nebo užíváním v jiných podmínkách než uvedených v dokumentaci nebo všeobecných zásadách
 • poškození zboží způsobené přírodními živly nebo zásahem vyšší moci


Reklamované zboží bude prověřováno pouze z hlediska závady, popsané kupujícím v reklamačním formuláři nebo přiloženém listě s popisem závady. Jestliže bude na vině nesprávné zacházení zákazníka s výrobkem, reklamace bude zamítnuta. Jestliže bude kupující souhlasit s uhrazením opravy, bude mu naúčtována částka dle aktuálního platného ceníku. Za skryté vady, které kupující odhalí během záruční lhůty, nese odpovědnost prodávající.

Vyřízení reklamace

Jestliže kupující při převzetí shledá výrobek v rozporu s kupní smlouvou, je prodávající povinen bezplatně a bezodkladně výrobek uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou výrobku, nebo opravou. Jestliže je takový postup vyloučen, kupující má právo vyžadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Tento postup je vyloučen v případě, že kupující před převzetím výrobku věděl o rozporu s kupní smlouvou nebo jestliže rozpor s kupní smlouvou sám zapříčinil. Jestliže během šesti měsíců od převzetí výrobku dojde k rozporu s kupní smlouvou, považuje se tento za rozpor existující již při převzetí výrobku, pokud to neodporuje věci nebo se neprokáže opak. Jestliže je případná vada odstranitelná, má kupující nárok, aby vada byla řádně, bezplatně a včas odstraněna. Prodávající má povinnost tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Jestliže to odpovídá povaze vady, může kupující požádat o výměnu výrobku. Je-li vadná jen součást výrobku, může kupující požádat o výměnu součásti. Jestliže je tento postup vyloučen, může kupující požádat o přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě slevy nelze později na tuto vadu uplatnit reklamaci. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání výrobku, je kupující oprávněn žádat o výměnu výrobku nebo odstoupit od kupní smlouvy. Stejná práva má kupující v případě, že lze vadu sice odstranit, ale dochází k jejímu opětovnému výskytu. Reklamace zboží je prodávajícím vyřízena neodkladně, maximálně však do 30 dnů od data následujícího po podání reklamace kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční lhůta prodlužuje o dobu trvání reklamace. Je-li reklamace uznána jako neoprávněná, záruční lhůta se neprodlužuje. Jestliže byla reklamace vyřízena formou výměny zboží, je další případná reklamace považována za reklamaci první. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoli do vyzvednutí zboží kupujícím! O vyřízené reklamaci je kupující informován na e-mailové adrese, kterou uvedl při nákupu zboží. O vyřízení a ukončení reklamace prodávající kupujícího upozorní buď telefonicky nebo e-mailem. Jestliže bylo zboží k reklamaci zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace zasláno automaticky zpět na adresu kupujícího. Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží do 60 dnů od data podání reklamace, má prodávající právo účtovat částku za uskladnění.

X. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající má povinnost nakládat s osobními údaji zákazníků dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že se všemi osobními údaji bude nakládat jako s důvěrnými. Osobní údaje kupujícího budou použity pouze za účelem plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou souvislostí s distribucí nebo platebním stykem, týkajících se objednaného zboží (uvedení jména a adresy dodání).  Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost DOMOTOP s. r. o. je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou či emailovou formou na email: Info@domotop.cz. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5ti pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez předchozího upozornění. Obchodní podmínky byly vypracovány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


Za společnost DOMOTOP s.r.o.

Jiří Solfronk, jednatel

MTRjZjk